Preisverleihung 2022 (Januar 2023)

Publikumspreis 2022 (Januar 2023)

Impressionen Preisverleihung 2021 (Januar 2022)

Impressionen Publikumspreis 2021 (Januar 2022)